Factura Electrònica FACe

FACe és el punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració General de l'Estat. A través de FACe  els proveïdors  presentaran les seves factures electròniques i efectuar el seguiment de la seva tramitació.

Important : Per a la major agilitat en la conformitat de les factures electròniques rebudes s'avisa que, per no ser denegada, la descripció ha de ser clara en el contingut, lloc i detall del departament que va encarregar l'obra o el servei que es factura. Així com, la importància d’adjuntar tant el pressupost aprovat com els albarans o qualsevol altre document necessari per a una tramitació eficaç.

Codis DIR3 Ajuntament de Petra:

Oficina Comptable: L01070414

Òrgan Gestor: L01070414

Unitat Tramitadora: L01070414

Accés a 'Registre General d'Entrada de Factures Electròniques-FACe https://face.gob.es/ca/

Normativa

- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic (BOE 311 de 28.12.2013)

BOE-A-2013-13722

- Resolució de 25 de juny de 2014, de la Secretària d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'estableixen els condiciones d'ús de la plataforma face-Punt General d'Entrada de Factures electròniques de l'Administració General de l'Estat (BOE 157 de 28.06.2014)

BOE-A-2014-6787

- Resolució de 10 d'octubre de 2014, de la Secretària d'Estat d'Administracions Públiques i de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, per la qual s'estableixen les condicions tècniques normalitzades de el punt general d'entrada de factures electròniques (BOE 255 de 21.10.2014)

BOE-A-2014-10660

 - FAQs Llei 25/2013, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic

FAQ e_factura