Projecte de paviment i supressió de barreres arquitectòniques del carrer Convent i carrer Califòrnia