Ordenança fiscal reguladora del sistema especial de pagament de tributs


Source URL: https://www.ajpetra.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/ordenanca-fiscal-reguladora-del-sistema-especial-de-pagament