Ordenança del preu públic per a la prestació de serveis a les instal·lacions esportives


Source URL: https://www.ajpetra.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/ordenanca-del-preu-public-la-prestacio-de-serveis-les