Ordenança reguladora de la taxa per expedició de documents


Source URL: https://www.ajpetra.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/ordenanca-reguladora-de-la-taxa-expedicio-de-documents