Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la retirada de vehicles i altres objectes, mitjançant grua o per altres mitjans, i per estada en el dipòsit o altres llocs municipals


Source URL: https://www.ajpetra.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-la-retirada-de