Ordenança reguladora de la taxa per recollida, depòsit, custòdia i maneniment de cans abandonats


Source URL: https://www.ajpetra.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/ordenanca-reguladora-de-la-taxa-recollida-deposit-custodia-i