Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida d'animals


Source URL: https://www.ajpetra.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-la-prestacio-del