Ordenança reguladora de contribucions especials


Source URL: https://www.ajpetra.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/ordenanca-reguladora-de-contribucions-especials