Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de la via pública amb llocs de venda ambulants


Source URL: https://www.ajpetra.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/ordenanca-reguladora-de-la-taxa-ocupacio-de-la-publica-amb