Ordenança reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica


Source URL: https://www.ajpetra.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/ordenanca-reguladora-de-limpost-sobre-vehicles-de-traccio