Notícies

30-Novembre-2017
Exposició pública
Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis relatius al tractament de residus urbans.
27-Novembre-2017
Procedimiento selectivo para provisión en propiedad de una plaza de arquitecto/a
Con carácter de funcionario de carrera del Ayuntamiento de Petra, mediante concurso-oposición libre.
28-Agost-2017
Informació de la mobilitat elèctrica de les Illes Balears
Actualment s'està tramitant la signatura d'un conveni de col·laboració entre la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, els consells i els ajuntaments per al desenvolupament de la mobilitat elèctrica a les Illes Balears.