Notícies

23-Març-2018
Proves selectives convocades per a provisió plaça funcionari de carrera, arquitecte municipal
Actualitzat dia 28/09/2018 amb la resolució de Batlia de nomenament d'arquitecta mpal.
30-Novembre-2017
Exposició pública
Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis relatius al tractament de residus urbans.
27-Novembre-2017
Procedimiento selectivo para provisión en propiedad de una plaza de arquitecto/a
Con carácter de funcionario de carrera del Ayuntamiento de Petra, mediante concurso-oposición libre.