Convocatòria Cap de Brigada

26-Abril-2021
Caràcter de personal laboral fix, per promoció interna, mitjançant el sistema concurs-oposició.