Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys públics amb mercaderies, enderrocs, ...


Source URL: https://www.ajpetra.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/ordenanca-reguladora-de-la-taxa-ocupacio-de-terrenys-publics