Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis a les instal·lacions esportives municipals, a altres immobles municipals i per lloguer de mobiliari públic Petra